Lansearring searje Teäterlêzen yn it Frysk

Gepubliceerd op: 16 juni 2024 08:07

Freed lansearre Biblioteek Noord Fryslân yn oparbeidzjen mei útjouwerij B for Books de earste twa Fryske dielen út de teäterlêsboekesearje Op ’t podium – samen theaterlezen. Mei 71 bern fan basisskoalle It Skriuwboerd makke de berneboargemaster fan Achtkarspelen, Thea Lien Bosma, de Taalschatten-skatkiste iepen. Dat die se mei in kaai dy’t har út De Haach wei oanrikt waard troch prinses Laurentien van Oranje. (tekst yn NL leger op dizze side)

De auteurs Lida Dykstra en Lizzy van Pelt liezen earst tegearre in spesjaal foar de gelegenheid skreaun teäterlêsferhaal foar. Dêrnei lies Lida mei trije bern fan de basisskoalle yn it Frysk in teäterlêsferhaal foar. De kwis dêrnei makke it feest kompleet, want alle bern wûnen dêrmei de teäterlêsboeken De groep fan juf Pyt en Wurdkeunst. Mei tank oan ’e berneboargemaster, dy’t fûn dat alle bern twa boeken fertsjinnen, en net allinnich de winner.
Yn de searje Op ’t podium – samen theaterlezen ferskynt fan ’t hjerst de tredde titel Lekker eigenwiis. Dy útjefte sil, krekt as de earste twa dielen, sawol yn it Nederlânsk as yn it Frysk ferskine. De Fryske oersettings fan de boeken komme fan de hân fan berneboekeskriuwer Lida Dykstra.
Foar Fryske basisskoallen binne de Fryske dielen foar in redusearre priis te bestellen fia Taalplan Frysk 2030.

Wat mear oer teäterlêzen
Teäterlêzen is in evidence based (foar)lêsfoarm foar jonge bern dy’t de lêswille fergruttet. Utjouwerij B for Books jout dizze searje Op ’t Podium / Op it Poadium út yn gearwurking mei de stichting Taalschatten. Taalschatten is in inisjatyf fan Number 5 Foundation yn gearwurking mei Tilburg University en Stichting Lezen en Schrijven. Har mienskiplike en tige belangrike doel is om derfoar te soargjen dat álle bern op it goede taalnivo binne wannear’t sy oan de basisskoalle begjinne. En dat dat nedich is kin net ien de lêste tiid ûntgongen wêze.

Teäterlêzen gearfette:
Twa lêzers, of mear, lêze lûdop dialogen foar fan ‘harren’ personaazjes, as in toanielstikje op in poadium. Sûnder kostúms of rekwisiten, en sûnder de teksten út ’e holle te learen, want it bliuwt lêzen. Oefenest net samar; oefenst foar it optreden foar in publyk.
It optreden stimulearret ta werheljend lêzen en dêrmei it oefenjen yn floeiendheid. It ynlibjen yn de personaazjes fergruttet de belutsenheid en dêrmei it belibjen en it tekstbegryp.

Foar swakkere lêzers is der in ekstra foardiel: troch de werhelling ferbetteret de lêsfeardigens, dêrtroch it selsbetrouwen en komt der romte foar lêswille. It werhelle lêzen – want oefenest foar it optreden – is de grutste kracht fan teäterlêzen.

Foto en fideo fan Marcel Renou / RTV NOF
 

Lancering serie Theaterlezen in het Fries

Vrijdag lanceerde Bibliotheek Noord Friesland samen met uitgeverij B for Books de eerste twee Friese delen uit de theaterleesboekenserie Op ’t podium – samen theaterlezen. Samen met 71 kinderen van basisschool ’t Skrieuwboard opende de kinderburgemeester van Achtkarspelen, Thea Lien Bosma, de Taalschatten schatkist. Dit deed ze met een sleutel die haar vanuit Den Haag werd aangereikt door prinses Laurentien van Oranje.

De auteurs Lida Dijkstra en Lizzy van Pelt lazen een speciaal voor de gelegenheid geschreven theaterleesverhaal voor, waarna Lida samen met drie kinderen van de basisschool in het Fries een theaterleesverhaal voorlas. De quiz die daarop volgde maakte het feest compleet, want alle kinderen wonnen hiermee de theaterleesboeken ‘De groep fan juf Pyt’ en ‘Wurdkeunst’. Met dank aan de kinderburgemeester, die vond dat elk kind twee boeken verdient en niet alleen de winnaar.

In de serie Op ’t podium – samen theaterlezen verschijnt in het najaar de derde titel ‘Lekker eigenwijs.’ Deze uitgave verschijnt, net als de eerste twee delen, zowel in het Nederlands als in het Fries. De Friese vertalingen van de boeken komen van de hand van kinderboekenbestsellerauteur Lida Dijkstra.
Voor Friese basisscholen zijn de Friese delen voor een gereduceerde prijs te bestellen via Taalplan Frysk 2030.