Uitleenreglement

Uitleenreglement Bibliotheken Noord Fryslân

ARTIKEL 1 TOEGANKELIJKHEID

1. De bibliotheken zijn tijdens de uren van openstelling voor ieder vrij toegankelijk. Het gebruik van de media, databanken en internet ter plaatse is kosteloos. Uitzonderingen hierop worden aldaar aangegeven.

2. Het ter plaatse verstrekken van inlichtingen gebeurt kosteloos. Voor zover inlichtingen resulteren in het leveren of reproduceren van materialen kunnen hieraan kosten verbonden zijn die in rekening worden gebracht.

3. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te worden opgevolgd.

4. Ouders/verzorgers blijven te alle tijde verantwoordelijk voor hun kinderen, ook bij aanwezigheid van bibliotheekmedewerkers. Ouders/verzorgers blijven aansprakelijk voor het beschadigen en of kwijtraken van eigen of andermans eigendom door hun kinderen.


ARTIKEL 2 TARIEVEN

1. De directie stelt jaarlijks de abonnementstarieven en overige tarieven vast. Deze worden op de website kenbaar gemaakt.


ARTIKEL 3 INSCHRIJVING

1. Voor het lenen van de daarvoor bestemde media dient men als lid van de bibliotheek te zijn ingeschreven.

2. Personen van 18 jaar en ouder worden tegen betaling van een tarief ingeschreven als klant en hebben de keuze uit verschillende abonnementen.

3.Personen tot 30 jaar worden kosteloos als klant ingeschreven.

4. Bij inschrijving van personen van 18 jaar en ouder wordt legitimatie verplicht gesteld. Voor jeugd onder de 18 jaar is schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers nodig.

5. Bij inschrijving ontvangt de klant eenmalig een persoonsgebonden pas die geldig is in alle openbare bibliotheken in Friesland. Van toepassing is het uitleenreglement van de betreffende bibliotheek. Zonder geldige bibliotheekpas kunnen geen media geleend worden.

6. Het lidmaatschap van jeugdleden en budgetleden vervalt indien gedurende twee jaar geen gebruik is gemaakt van de bibliotheekpas.

7. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt het jeugdabonnement automatisch en kosteloos omgezet naar een startabonnement.

8. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden bij inschrijving alleen persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van de contributie-inning, leenadministratie en communicatie over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek. Klanten hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De bibliotheek stelt persoons- en leengegevens niet beschikbaar aan derden. Een uitzondering wordt gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie.

9. De klant dient een wijziging in persoonsgegevens (zoals het adres) zo snel mogelijk door te geven aan de bibliotheek waar hij/zij lid is. Eventuele gevolgen van niet tijdig melden van een wijziging zijn geheel voor het risico van de klant.

10. Klanten die staan ingeschreven bij een andere bibliotheek worden niet overgenomen. Zij dienen zich bij hun bibliotheek af te melden en daar eventuele restitutie aan te vragen.

11. De eerste abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vastgestelde termijn van één jaar (12 maanden). Daarna wordt deze omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd dat met een opzegtermijn van een maand kan worden beëindigd.

12. Van iedere betalende klant wordt jaarlijks of per kwartaal de contributie automatisch geïncasseerd indien de klant de bibliotheek hiertoe gemachtigd heeft dan wel wordt een acceptgiro toegezonden voor betaling van de nieuwe termijn. Behalve bij het kennismakings-, budget en digital only-abonnement geldt voor betaling per automatische incasso een korting.


ARTIKEL 4 BIBLIOTHEEKPAS

1. Bij vermissing van de bibliotheekpas dient hiervan direct aangifte te worden gedaan bij de bibliotheek of via de website. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan tegen betaling een duplicaat worden verstrekt.

2. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal van de bibliotheekpas zolang dit niet bij de bibliotheek is gemeld. In de bibliotheek kan de pas op verzoek worden ge(de)blokkeerd. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen een vergoeding wordt een vervangende pas verstrekt.

3. Indien een pas zodanig versleten of beschadigd is dat het geautomatiseerde leenregistratiesysteem de gegevens niet meer kan lezen, wordt een vervangende pas verstrekt.


ARTIKEL 5 LENEN

1. Een geldige bibliotheekpas geeft recht op het tegelijkertijd in leen hebben van een maximaal aantal media zoals vermeld in het tarievenoverzicht en op de website.

2. Geleende media mogen niet aan derden worden uitgeleend.

3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist registreren en inleveren van media bij de zelfservicebalie.

4. Het is niet toegestaan om media voor volwassenen te lenen op een jeugdpas.


ARTIKEL 6 LEENTERMIJN EN VERLENGEN

1. De leentermijn wordt per abonnementssoort vastgesteld en in de bibliotheek en/of op de website gepubliceerd.

2. Abonnementhouders kunnen de leenperiode kosteloos twee keer verlengen. 

3. Verlenging van het geleende is niet mogelijk als dit door een andere klant is gereserveerd.

4. Is bij verlenging de leentermijn overschreden dan wordt de nieuwe leenperiode berekend vanaf de inleverdatum.

5.Twee weken na overschrijding van de uitleentermijn ontvangt de klant een herinnering.

6. Vier weken na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een factuur over de vervangingswaarde van de media aan de betreffende klant gezonden.


ARTIKEL 7 RESERVEREN

1. Materialen uit de collectie van de eigen bibliotheek of andere bibliotheken kunnen worden gereserveerd.

2. Reserveren van media binnen Fryslân en bij Tresoar is gratis, voor reserveringen buiten Fryslân worden kosten in rekening gebracht. Reserveringen
die van buiten Friesland komen, kunnen niet worden verlengd.

3. De klant ontvangt bericht zodra de gereserveerde media beschikbaar komen. Na de berichtgeving dienen de media binnen zeven dagen geleend te worden. Daarna vervalt de reservering.


ARTIKEL 8 WENSEN EN KLACHTEN

1. Wensen en klachten ten aanzien van de dienstverlening kunnen mondeling, schriftelijk of via de website ter kennis van de directie worden gebracht. Hierop wordt binnen een termijn van vier weken schriftelijk of telefonisch gereageerd.

2. Tegen de door het management genomen maatregelen kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de directie.

3. De beroepsmogelijkheden binnen de bibliotheek zijn na een besluit van de directie uitgeput.


ARTIKEL 9 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van de klant. Dit is mogelijk na het eerste abonnementsjaar. Van toepassing is een opzegtermijn van één maand.

2. Ook voor jeugdleden dient beëindiging van het lidmaatschap doorgegeven te worden aan de bibliotheek.

3. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de klant alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en de klant alle betalingsverplichtingen jegens de bibliotheek heeft voldaan.

4. Teruggave van betaald abonnementsgeld vindt alleen plaats na het eerste abonnementsjaar in de situatie zoals beschreven onder artikel 9.1.


ARTIKEL 10 REGLEMENT EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Bij inschrijving wordt de klant geattendeerd op het reglement. Het reglement is in de bibliotheek of op de website in te zien en op verzoek van de klant wordt gratis een exemplaar verstrekt. Iedere klant of diens wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht het reglement te kennen.

2. De klant is aansprakelijk voor het geleende en wordt geacht het geleende in goede staat te hebben ontvangen. Vermissing en/of beschadiging wordt door de klant vergoed.

3. Bij vermissing en/of beschadiging wordt de vergoeding door de bibliotheek bepaald.
    a. Media die niet ouder zijn dan drie jaar worden volledig vergoed. Voor oudere media wordt 50% van de aanschafwaarde in rekening gebracht.
    b. Bij onherstelbaar beschadigde of vermiste media die niet meer in de boekhandel te koop zijn, worden de kosten per geval door de bibliotheek vastgesteld.

4. Minderjarigen die zich als klant hebben laten inschrijven en media lenen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Bij vermissing of beschadiging van de pas en geleende media wordt de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld.

5. De bibliotheek is niet aansprakelijk bij beschadiging aan (afspeel)apparatuur van de klant als gevolg van het gebruik van geleende media.


ARTIKEL 11 OVERTREDINGEN EN OVERIGE BEPALINGEN

1. Bij herhaalde overtreding van dit reglement en/of de huisregels dan wel in geval van wanordelijk gedrag in de bibliotheek, kan de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek door het management worden ontzegd en kan tot royement worden overgegaan.

2. Het royeren als lid van de bibliotheek geschiedt schriftelijk en onder opgave van redenen.

3. In gevallen waarin dit reglement en de huisregels niet voorzien, is het management bevoegd tot het nemen van maatregelen die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

4. Bij langdurig openstaan van een verschuldigd bedrag wordt de pas geblokkeerd. Als het verschuldigde bedrag is voldaan, is lenen, verlengen en reserveren van materialen weer mogelijk.

 

Het uitleenreglement van de Stichting Bibliotheken Noord Fryslân is vastgesteld door het management en goedgekeurd door de directeur. Eventuele wijzigingen in het reglement kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.