Oprop memmetaalsprekkers Frysk yn ‘e ûnderbou fan basisskoallen

Gepubliceerd op: 31 januari 2018 10:21

Yn plakken lykas Ljouwert, Snits, Boalsert, Drachten en ’t Hearrenfean, wol in groeiend tal basisskoallen mear dwaan oan it Frysk yn de ûnderbou. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan.

Om’t de learkrêften it Frysk soms noch net goed behearskje, of har ûnwis fiele yn dy taal, sykje Cedin en SFBO frijwilligers dy’t ien kear wyks of om ‘e fjirtjin dagen in deidiel op in skoalle de learkrêften helpe wolle om dêr it Frysk oan te bieden. Dêr is in frijwilligersfergoeding foar beskikber. Cedin / SFBO soargje foar begelieding en materiaal.

Fine jo it aardich om mei bern te wurkjen en wolle jo in ympuls jaan oan it Frysk yn it ûnderwiis? Stjoer dan in mailtsje nei it SFBO: m.elsinga@sfbo.nl