• Mear witte oer meartaligens

  Meartaligens is hiel gewoan; yn Europa wenje 516 miljoen minsken dy’t eltse dei twa as mear talen prate. Bern kinne al op hiel jonge leeftyd Frysk en in oare taal leare. Dêrtroch ûntwikkelje se in better taalgefoel wêr’t se letter in protte foardiel fan hawwe.

  Meertaligheid is heel gewoon; in Europa wonen 516 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken. Kinderen kunnen al op heel jonge leeftijd Fries en een andere taal leren. Daardoor ontwikkelen ze een beter taalgevoel en daar hebben ze later veel baat bij.

 • Fryske Foarlêswike

  Tidens de Fryske Foarlêswike fan 3 o/m 7 juny wurde pjutten rûnom foarlêzen: op pjutteplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlden. En yn de biblioteken binne der Fryske workshops en de Foarlêsgids 2019. Mei de moaiste Fryske boeken en apps.

  Tijdens de Fryske Foarlêswike van 3 t/m 7 juni wordt massaal aan peuters voorgelezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. En in de bibliotheken vinden Friese workshop plaats en is de Foarlêsgids 2019 verkrijgbaar. Met de mooiste Friese boeken en apps.

 • Tomke radio

  Harkje nei in ferhaal fan Bear Boeloe, de aventoeren fan Tomke as de moaiste Fryske ferskes? Dat kin allegear op Tomkeradio. 24 oeren deis de moaiste Fryske berneradio! Mei ferskes en ferhaaltsjes foar bern tusken 2 en 7 jier âld.

  Luisteren naar een verhaal van Bear Boeloe,
  de avonturen van Tomke of de mooiste Friese liedjes? Dat is allemaal mogelijk op Tomkeradio. 24 uur per dag de mooiste Friese kinderradio! Met liedjes en verhaaltjes voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar oud.

Fergees Tomke-boekje

Fan 3 juny ôf is der in nij Tomke-temaboekje oer sintugen: ‘Belibje it mei Tomke’. Riemkje Pitstra, Geartsje Douma en Mirjam van Houten ha prachtige nije ferhaaltsjes skreaun en Luuk Klazenga en Mirjam fan Houten makken de moaie yllustraasjes. De ferhaaltsjes geane oer alles wat pjutten belibje kinne: fan pankoek ite, ferstopje, boadskipje oant boartsje mei de iPad. Fansels mei nije ferskes en opsisferskes en yn it midden stiet in grutte sykplaat oer de merk.

Het nieuwe Tomke-boekje 'Belibje it mei Tomke' (Beleef het met Tomke) is vanaf 3 juni gratis verkrijgbaar in de bibliotheken.

Mei prachtige ferhaaltsjes, nijsgjirrige spultsjes en mooie ferskes. Fergees te downloaden yn de Google Play Store en de App Store.

kinderen gratis lid en iedereen boetevrij

Is jo bern al fergees lid fan de boetefrije Biblioteek? Om noflik foar te lêzen hat de Biblioteek in wiidweidige kolleksje fantasyrike printeboeken. De biblioteekmeiwurkers helpe jo graach by it sykjen nei in boek dat past by jo bern.

Is uw kind al gratis lid van de boetevrije Bibliotheek? Om lekker voor te lezen heeft de Bibliotheek een uitgebreide collectie fantasierijke prentenboeken. De bibliotheekmedewerkers helpen u graag bij het zoeken naar een boek dat past bij uw kind.