• Mear witte oer meartaligens

  Meartaligens is hiel gewoan; yn Europa wenje 516 miljoen minsken dy’t eltse dei twa as mear talen prate. Bern kinne al op hiel jonge leeftyd Frysk en in oare taal leare. Dêrtroch ûntwikkelje se in better taalgefoel wêr’t se letter in protte foardiel fan hawwe.

  Meertaligheid is heel gewoon; in Europa wonen 516 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken. Kinderen kunnen al op heel jonge leeftijd Fries en een andere taal leren. Daardoor ontwikkelen ze een beter taalgevoel en daar hebben ze later veel baat bij.

 • Tomke radio

  Harkje nei in ferhaal fan Bear Boeloe, de aventoeren fan Tomke as de moaiste Fryske ferskes? Dat kin allegear op Tomkeradio. 24 oeren deis de moaiste Fryske berneradio! Mei ferskes en ferhaaltsjes foar bern tusken 2 en 7 jier âld.

  Luisteren naar een verhaal van Bear Boeloe,
  de avonturen van Tomke of de mooiste Friese liedjes? Dat is allemaal mogelijk op Tomkeradio. 24 uur per dag de mooiste Friese kinderradio! Met liedjes en verhaaltjes voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar oud.

Fergees Tomke-boekje

It nije Tomke-boekje hat as tema ‘bewege’ en hjit: ‘Ien, twa, los!’. Riemkje Pitstra, Geartsje Douma en Mirjam van Houten ha prachtige nije ferhaaltsjes skreaun en Luuk Klazenga en Mirjam van Houten ha dêr moaie yllustraasjes by makke. De ferhaaltsjes, ferskes en spultsjes geane oer fan alles wat pjutten belibje kinne: fan bûltsjeblazen oant koproljen, fansels nei skoalle fytsen oant fuotbaljen.

Het nieuwe Tomke-boekje 'Ien, twa, los!' (Een, twee, los!) is vanaf 21 oktober gratis verkrijgbaar in de bibliotheken.

Nieuw!

Naast het Tomke-boekje (2-4 jaar), is nu ook een gratis Keimpe de Krokodil boekje beschikbaar voor kinderen van 6-8 jaar. Haal het boekje snel op in de Bibliotheek, want op=op.

kinderen gratis lid en iedereen boetevrij

Is jo bern al fergees lid fan de boetefrije Biblioteek? Om noflik foar te lêzen hat de Biblioteek in wiidweidige kolleksje fantasyrike printeboeken. De biblioteekmeiwurkers helpe jo graach by it sykjen nei in boek dat past by jo bern.

Is uw kind al gratis lid van de boetevrije Bibliotheek? Om lekker voor te lezen heeft de Bibliotheek een uitgebreide collectie fantasierijke prentenboeken. De bibliotheekmedewerkers helpen u graag bij het zoeken naar een boek dat past bij uw kind.

Mei prachtige ferhaaltsjes, nijsgjirrige spultsjes en mooie ferskes. Fergees te downloaden yn de Google Play Store en de App Store.