Doorgaande leeslijn: een leven lang leren

Nederland is een kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland voorop wil lopen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Om dat te kunnen zijn werknemers nodig die goed opgeleid zijn, maar ook snel op veranderingen kunnen inspelen. Een leven lang leren is cruciaal en lezen is daarbij pure noodzaak. De Bibliotheek helpt daarbij. Zo heeft Bibliotheken Noord Fryslân een brede educatieve functie. We richten ons op alle leeftijden, met bijzonder veel aandacht voor de jeugd. Samen met het onderwijs zorgen we bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren taal- en mediavaardig worden. Een goede basis voor een leven lang leren.

Tel mee met Taal: goede taalbeheersing is dé sleutel tot maatschappelijke participatie

Het Rijk heeft voor de periode 2015-2018 vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld om laaggeletterdheid te bestrijden en leesbevordering te stimuleren. Volgens het kabinet is een goede taalbeheersing dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Om te zorgen dat geen enkel kind meer opgroeit in een taalarme omgeving is het actieprogramma Tel mee met Taal opgezet. Eén van de doelen van Tel mee met taal is dat in 2018 per jaar ongeveer 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd worden bereikt met leesbevorderingsactiviteiten van Kunst van Lezen zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Voor de Bibliotheek is een grote rol weggelegd op het gebied van Boekstart (0 tot 4 jaar) en de Bibliotheek op school (4 tot 18 jaar), beide onderdeel van Kunst van Lezen.

BoekStart voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Bibliotheken Noord Fryslân werkt nauw samen met gemeenten en het consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Kinderen die al op jonge leeftijd in contact komen met boeken, zijn later beter op school. En daar hebben ze hun hele leven profijt van. De gemeente stuurt daarom mede uit naam van de Bibliotheek, een brief over taalontwikkeling en de rol van BoekStart of geeft bij de geboorte It taalkado mee. Ouders worden zo uitgenodigd om hun baby in de Bibliotheek gratis lid te maken en het BoekStartkoffertje in ontvangst te nemen. In dat koffertje zitten twee boekjes en een brochure over lezen met je baby. Daarnaast organiseren we in diverse bibliotheken regelmatig Heit en Mem Cafés voor ouders van kleine kinderen. Zij kunnen hier samen genieten van boeken en tips uitwisselen met andere ouders.

BoekStart in de Kinderopvang

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt niet alleen de band tussen ouder en kind, maar verrijkt ook de voorleescultuur thuis, in de voorschool of kinderopvang. Met BoekStart in de Kinderopvang draagt de Bibliotheek ook bij aan een goed leesklimaat op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De Bibliotheek zorgt voor een inspirerende en actuele collectie boekjes en voor het verbeteren van de expertise van de pedagogisch medewerkers. Door het taalvaardiger maken van kinderen kunnen we laaggeletterdheid voorkomen en ondersteunen we gemeenten bij het invullen van de vroeg- en voorschoolse educatie. Bent u als kinderopvang geïnteresseerd in Boekstart? Er is startsubsidie beschikbaar, die via de Bibliotheek aangevraagd kan worden.

De Bibliotheek op school - primair onderwijs

Bibliotheken Noord Fryslân, scholen en gemeenten werken intensief samen aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school helpt om de kwaliteit van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden te verbeteren. Met de landelijk ontwikkelde aanpak van de Bibliotheek op school kan elke basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren met een digitaal leerlingenportaal en een uitleensysteem zodat de boeken mee naar huis kunnen. De leesconsulent van de Bibliotheek stelt met de leescoördinator van de school de collectie van de schoolbibliotheek samen en legt in overleg met de school afspraken vast in een lees-, media- en activiteitenplan. De aanpak is volledig toegespitst op de lokale situatie; geen school en geen bibliotheek is immers hetzelfde.

De Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs

De succesvolle aanpak van de Bibliotheek op school in het basisonderwijs heeft ertoe geleid dat in 2015 is gestart met een pilot in het voortgezet onderwijs, te beginnen bij het vmbo. Ook binnen het vmbo kan worden samengewerkt tussen gemeente, onderwijs en Bibliotheek om jongeren taal- en informatievaardiger te maken en zo hun kansen op een succesvolle school- en maatschappelijke carrière te vergroten. Het aanbod voor het voortgezet onderwijs is nog in ontwikkeling.

Volwasseneneducatie

Daarnaast biedt de Bibliotheek tal van mogelijkheden op het gebied van informeel leren voor volwassenen. Op die manier draagt de Bibliotheek bij aan de bevordering van de zelfredzaamheid van alle burgers en de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Zo biedt de Bibliotheek een breed scala aan dienstverlening voor iedereen, van 0 tot 101 jaar!