De Bibliotheek op school

kinderen in bibliotheek op school

Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek levert aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarvoor een educatieve aanpak: de Bibliotheek op school. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren.

Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand van 2.000 woorden en bij het verlaten van de basisschool heeft 25% van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd en in totaal telt Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden. Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch de bibliotheek, noch de kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. Alleen samen kunnen we zorgen voor een ideale lees- en mediaomgeving: de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school, van een goede collectie tot een leesconsulent op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

  • die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek
  • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs
  • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school
  • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten
  • waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en
  • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

Afname en kosten

Iedere school kan de Bibliotheek op school afnemen voor € 10,- per leerling (exclusief 6% BTW en jaarlijkse indexering). Hierbij doen dan alle leerlingen mee, afsluiten voor enkele groepen is niet mogelijk. Voor het opvragen van een offerte kunt u contact opnemen met team Educatieve Bibliotheek via educatie@bnfrl.nl

Scholen in Noord-Fryslân

Er zijn al 52 basisscholen in Noord-Fryslân die gebruik maken van de Bibliotheek op school. Bekijk op deze kaart welke scholen dit zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel ons op 088-1656 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl. Algemene informatie vindt u ook op www.debibliotheekopschool.nl of in het magazine Samen!