Dûnsje mei Tomke yn Dokkum

20 mei 2019, van 13:30 tot 14:30 | Bibleteek Dokkum

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Danswil (Willy fan Assen) fersoarget Dûnsje mei Tomke. In workshop fol beweging, mei toffe muzyk en leuke moves foar echte ‘wibelkonten’. De workshop giet oer ús sintugen; priuwe, fiele, rûke, hearre, sjen… en dûnsje fansels! Pjutten en beukers binne fan herte wolkom; mei harren heiten,memmen en fersoargers fansels. De tagong is fergees en nei ôfrin is der in moaie kleurplaat foar de bern en (fan 3 juny ôf) it nije Tomke-boekje.