Uitleenreglement

Uitleenreglement Bibliotheken Noord Fryslân

Artikel 1 Openbaar toegankelijk

1. De bibliotheek is tijdens de uren van openstelling voor ieder vrij toegankelijk. Het gebruik van de media, databanken en internet ter plaatse is kosteloos. Uitzonderingen hierop worden aldaar aangegeven.

2. Het ter plaatse verstrekken van inlichtingen gebeurt kosteloos. Voor zover inlichtingen resulteren in het leveren of reproduceren van materialen kunnen hieraan kosten verbonden zijn, die inrekening worden gebracht.

3. Te allen tijde worden de aanwijzingen van het dienstdoende personeel opgevolgd.

Artikel 2 Inschrijven als klant

1. Voor het lenen van media dient men als klant van de bibliotheek te zijn ingeschreven.

2. Bij inschrijving wordt legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) gevraagd.

3. Bij inschrijving geeft de klant de gegevens voor automatische incasso door, waarmee de klant recht heeft op korting (korting is niet van toepassing voor budget- en kennismakingsabonnement en digital only). Betaling per acceptgiro is mogelijk. Hierbij vervalt de korting.

4. Bij inschrijving ontvangt de klant eenmalig een pas. De pas is persoonlijk en het gebruik is iedere keer bij het lenen van media noodzakelijk.

5. De pas is geldig in alle openbare bibliotheken in Fryslân en Tresoar.

6. Klanten die staan ingeschreven bij een andere Nederlandse openbare bibliotheek kunnen zich laten overschrijven als klant.

7. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden bij inschrijving alleen persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van het innen van het abonnementsgeld, leenadministratie en de aflevering van en communicatie over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek. Klanten hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te(laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De bibliotheek stelt persoon- en leengegevens niet beschikbaar aan derden. Een uitzondering wordt gemaakt op grond van wettelijkebevoegdheden van politie en justitie.

8. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal van de pas, zolang dit niet aande bibliotheek is gemeld. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen vergoeding wordt een vervangende pas verstrekt.

9. Indien een pas zodanig versleten of beschadigd is dat het geautomatiseerde leenregistratiesysteem de gegevens niet meer kan lezen, wordt een vervangende klantpas verstrekt.

Artikel 3 Reglement en aansprakelijkheid

1. Bij inschrijving wordt de klant geattendeerd op het reglement. Het reglement is in de bibliotheek of op de website in te zien. Op verzoek van de klant wordt gratis een exemplaar verstrekt. Iedere klant of diens wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht het reglement te kennen.

2. De klant is aansprakelijk voor het geleende en wordt geacht het geleende in goede staat te hebben ontvangen. 

3. Minderjarigen die zich als klant laten inschrijven worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Bij vermissing of beschadiging van de pas en geleende media wordt de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld voor de schade.

4. Geleende media mogen niet aan derden worden uitgeleend.

5. Wanneer de herkomst, de waarde of zeldzaamheid van het materiaal daartoe aanleiding geeft, dient de klant een ontvangstbewijs te tekenen voor de lening.

6. De bibliotheek is niet aansprakelijk bij beschadiging aan (afspeel)apparatuur van de klant als gevolg van het gebruik van geleende media.

Artikel 4 Abonnementen en tarieven

1. Personen van 18 jaar en ouder worden tegen betaling van een tarief ingeschreven als klant en hebben keuze uit verschillende abonnementen. Deze abonnementen staan beschreven in de folder “Openingstijden, adressen & abonnementen” en op de website.

2. Jongeren tot en met 17 jaar worden kosteloos als klant ingeschreven. Indien er 2 jaar lang geen media geleend zijn, dan wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

3. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt het jeugdabonnement automatisch en kosteloos overgezet naar een budgetabonnement.

4. De directeur stelt jaarlijks de tarieven voor de abonnementen en overige tarieven vast, deze worden op de website kenbaar gemaakt.

Artikel 5 Leentermijn en verlengen

1. De leentermijn van media staat beschreven in de folder “Openingstijden, adressen & abonnementen” en op de website. Uitzonderingen hierop worden ter plaatse aangegeven.

2. Luxe- en basisabonnementhouders kunnen de leenperiode kosteloos éénmaal verlengen. Budgetleden betalen bij verlengen opnieuw leengeld. Verlenging van het geleende is niet mogelijk als dit door een andere gebruiker is gereserveerd of als op het betreffende artikel geen verlenging mogelijk is.

3. Verlengen kan op www.ontdekdebieb.nl en via de selfservice in de bibliotheek.

4. Is bij verlenging de leentermijn overschreden, dan wordt de nieuwe leenperiode berekend vanaf de inleverdatum.

5. Twee weken na overschrijding van de uitleentermijn ontvangt het lid een herinnering.

6. Vier weken na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een factuur over de vervangingswaarde van de media aan het betreffende lid gezonden.

Artikel 6 Reserveren en aanvragen

1. Media uit de collectie van de bibliotheek kunnen worden gereserveerd.

2. Niet in de bibliotheek aanwezige media kunnen uit andere bibliotheken worden aangevraagd.

3. Het reserveren en aanvragen van media binnen Fryslân en bij Tresoar is gratis. Buiten Fryslân worden kosten in rekening gebracht.

4. Wanneer de gereserveerde en aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de klant hiervan bericht. Na verzending van het bericht dienen de media binnen 1 week geleend te worden. Indien dat niet het geval is, wordt de reservering beëindigd.

Artikel 7 Beschadiging en vermissing

1. Vermissing of beschadiging van geleende media wordt door de klant vergoed.

2. De vergoeding wordt bepaald door de bibliotheek:
a. Media die niet ouder zijn dan drie jaar worden volledig vergoed. Voor oudere media wordt 50% van de aanschafwaarde in rekening gebracht.
b. Bij onherstelbaar beschadigde of vermiste media, die niet meer in de boekhandel te koop zijn, worden de kosten per geval door de bibliotheek vastgesteld.

3. De vergoeding dient ter plaatse te worden voldaan.

Artikel 8 Opzeggen en wijzigingen gegevens

1. Een lidmaatschap wordt de eerste keer voor een jaar aangegaan en daarna omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Jaarlijks of per kwartaal wordt tot inning van het abonnementsgeld overgegaan.

2. Het abonnement kan slechts na het eerste abonnementsjaar te allen tijde met een opzegtermijn van een maand worden beëindigd.

3. Een wijziging in de persoonsgegevens (zoals verhuizing) dient zo spoedig mogelijk aan de bibliotheek waar de klant lid is te worden doorgegeven.

4. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in de persoonsgegevens zijn geheel voor rekening en risico van de klant.

5. Ook jeugdleden dienen beëindiging van hun abonnement bij de bibliotheek te melden.

6. Restitutie van betaald abonnementsgeld vindt alleen plaats in de situatie zoals omschreven in artikel 8.2.

Artikel 9 Wensen en klachten

1. De klant heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.

2. Wensen of klachten ten aanzien van de dienstverlening kunnen mondeling, schriftelijk of via de website ter kennis van de bibliotheek worden gebracht. Schriftelijke of telefonische reactie zal plaatsvinden binnen een termijn van vier weken.

3. Tegen de door het management genomen maatregelen kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de directie.

4. De beroepsmogelijkheden binnen de bibliotheek zijn na een besluit van de directie uitgeput.

Artikel 10 Overtreding en overige bepalingen


1. Bij herhaalde overtreding van dit reglement, dan wel in geval van wanordelijk gedrag in de bibliotheek, kan de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek door het management tijdelijk worden ontzegd of kan door het management tot royement worden overgegaan.

2. Het royeren als lid of gebruiker van de bibliotheek geschiedt schriftelijk en onder opgave vanredenen.

3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het management bevoegd tot het nemen van maatregelen die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

4. Bij langdurig openstaan van een verschuldigd bedrag wordt de pas geblokkeerd. Men kan weer materialen lenen, verlengen en reserveren als het verschuldigde bedrag is voldaan.

Dit reglement is vastgesteld door het management en goedgekeurd door de directeur en is van toepassing per 1 januari 2016.