Wij willen als bibliotheek een plek zijn waar mensen samenkomen om kennis te delen,  van elkaar te leren en de waardering voor talen en cultuur te vergroten. Op deze manier versterken we de lokale gemeenschap en de gemeenschapszin (mienskip). 

In onze vestigingen wordt Fries en Nederlands gesproken, we bieden zowel op scholen als in de bibliotheken een collectie in het Nederlands, Fries en Engels aan. En indien gewenst boeken voor mensen in hun memmetaal. Wij dragen zo bij aan de meertaligheid en dat blijven we doen door de collecties actueel te houden en meerdere talen te integreren in onze communicatie en activiteiten. 

Hier gaan wij aan werken:

• Alle Friestalige boeken beschikbaar in onze bibliotheken
• Meer Engelstalige boeken
• Alle Bildtstalige boeken vind je in de lokale bibliotheek 
• Mear Frysk yn de byb en ús uteringen
• Verder uitbouwen van de relatie met de lokale gemeenschap