Beleidsplan Bibliotheken Noord Fryslân 2019-2022

Aan de basis van de samenleving staan de rechten van de mens. En omdat de bibliotheek het hart van de samenleving wil zijn, baseert Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân de missie op twee van die fundamentele rechten van de mens: 1. ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting’ (universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 19). 2. ‘Een ieder heeft het recht vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan’ (artikel 27.1).

Dit willen we:

Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân wil de inwoners van Noord-Fryslân vaardiger, slimmer en creatiever maken door een aantoonbare bijdrage te leveren aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling en zo de mienskip te versterken. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de samenleving als geheel.

En zo gaan we dat doen:

Verandering en verbreding van de bibliotheek: Onze bibliotheken zijn een ontmoetingsplek voor jong en oud. Iedereen is welkom om van onze diensten gebruik te maken. Een kopje (gratis) koffie, kosteloos een krantje of tijdschrift lezen en elkaar ontmoeten. Het doel van onze bibliotheek is, om het hart van de samenleving te zijn. Door het verbeteren van het digitale aanbod en het actuele aanbod van de fysieke boeken willen wij de leescultuur bevorderen. En kun je niet naar de Bibliotheek komen? De Bibliotheek aan Huis komt naar jou! Meer >

Jeugd en onderwijs: Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Achterstanden op het gebied van lezen, schrijven en mediawijsheid worden vooral in de eerste levensjaren opgedaan. Wij gaan ons hiervoor sterk maken door de inzet van een BoekStart-coach. Een bibliotheekmedewerker wordt binnen een consultatiebureau actief om met name laagtaalvaardige gezinnen te informeren over het belang van (voor)lezen en het BoekStart-programma. Niet alleen door het voorlezen te stimuleren, maar ook door het leesplezier van kinderen en jongeren te bevorderen, gaan wij de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Dit doen we door een volwaardig programma en aanbod voor iedereen van 0 tot 101 jaar. Naast lezen zetten wij als bibliotheek in op digitale vaardigheden. Wij gaan dit faciliteren door in meerdere vestigingen een CoderDojo of Micro:bit activiteit te organiseren. Meer >

Particicpatie en zelfredzaamheid: Wij gaan ons inzetten voor een groeiende groep Nederlanders die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of computeren. Taalvaardigheid en digitale vaardigheden zijn onmisbaar om te participeren in de maatschappij. Door het verbreden van onze Digi-Taalhuizen naar Digi-Taalhuis Plus en het organiseren van spreekuren, bijeenkomsten en workshops gaan wij de inwoners van Noord Fryslân leren om zelfredzaam te zijn. Daarnaast gaan wij op zoek naar een passend aanbod voor de werkgevers in onze regio om hun eigen werknemers vaardiger te maken. Meer >

Persoonlijke ontwikkeling: Een Leven Lang Leren dat is wat wij stimuleren, ongeacht de achtergrond, leeftijd en het vaardigheidsniveau van de inwoners. Daarmee willen we iedereen gelijke kansen op ontwikkeling geven. Dit doen we door het uitlenen van boeken, maar ook door het aanbieden van vele workshops, activiteiten, lezingen en spreekuren. Wij gaan ervoor zorgen dat wij het centrum zijn waar je als volwassene kan ontwikkelen en ontplooien. Als bibliotheek worden we een logische partner op het gebied van non-formele educatie en sluiten we aan bij de nieuwe programmalijn van de KB (Koninklijke Bibliotheek), een Leven Lang leren. Meer >

Meertalig en mienskip: Wij willen als bibliotheek een plek zijn waar mensen samenkomen om kennis te delen, van elkaar te leren en de waardering voor talen en cultuur te vergroten. Op deze manier versterken we de lokale gemeenschap en de gemeenschapszin (mienskip). In onze vestigingen wordt Fries en Nederlands gesproken, we bieden zowel op scholen als in de bibliotheken een collectie in het Nederlands, Fries en Engels aan. En indien gewenst boeken voor mensen in hun memmetaal. Wij dragen zo bij aan de meertaligheid en dat blijven we doen door de collecties actueel te houden en meerdere talen te integreren in onze communicatie en activiteiten. Meer >

Digitale vaardigheden: Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ict, het kunnen beoordelen van betrouwbaarheid van informatie, mediawijsheid en het begrijpen hoe computers werken, zijn nu al onmisbaar en worden in de nabije toekomst alleen maar belangrijker. Wij willen de inwoners van Noord-Fryslân digitaal vaardiger maken. Voor de jeugd gaan wij ons huidige aanbod rondom Micro:bit en CoderDojo verder uitbreiden naar meerdere vestigingen. Daarnaast wordt het Digi-Taalhuis verbreed met een Digi-Taalhuis Plus. Volwassenen én jeugd kunnen straks gebruik maken van het Digi-Taalhuis Plus. In het Digi-Taalhuis Plus bieden we verschillende workshops, cursussen en begeleiding aan. Dat kan zijn op het gebied van privacy, programmeren of het zoeken van informatie, zoals de gratis computercursus Kennismaken met de Computer. Maar ook dat we ruimte en materiaal, zoals een 3D printer, beschikbaar stellen om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van ideeën. Meer >