Fryske Oanrieders

Lês No:

Audio- en meilêsferzje fan Sex to the Max

Lêze foar de list

Boeken oer Fryslân

Lês No:

YouTube Vlog-Soap Jennifer to the Max

Berneboeken

Lês No: Sex to the Max

As Max Wouda (15) takom skoaljier in profylwurkstik skriuwe moat, wol hy dat dwaan oer seksualiteit. Dat is in ûnderwerp dat him boeit. Mei iepen fizier sil hy útsykje hoe't dat no krekt sit mei hetero's en homo's, hoe't seksualiteit troch de tiid en kultueren hinne feroaret en wêrom't safolle minsken it lestich fine om iepen en earlik oer seks te praten. Dêrfoar docht hy no alfêst ûndersyk, op ferskillende manieren.